KonfransIn təşkİlat Komİtəsİ

Təşkilat komitəsi ilə tanış olun

SƏDR:

Professor Havar Məmmədov, Bakı Mühəndislik Universitetinin Rektoru

MÜAVİN:

Dos. Elçin Süleymanov, Bakı Mühəndislik Universitetinin Prorektoru

MƏSUL KATİB:

Dos. Babək Abbasov, Bakı Mühəndislik Universiteti

ELMİ HEYƏT