KonfransIn təşkİlat Komİtəsİ

Təşkilat komitəsi ilə tanış olun

CHAIR:

Professor Havar Mammadov, Baku Engineering University, Rector

VICE CHAIR:

Assoc. Prof. Elchin Suleymanov, Baku Engineering University, Vice Rector

GENERAL CHAIR:

Assoc. Prof. Babak Abbasov, Baku Engineering University

SCIENTIFIC COMMITTEE